Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest Święty jest fundamentalnym sakramentem, który oznacza przyjęcie osoby do wspólnoty chrześcijańskiej. Poprzez chrzest osoba zostaje oczyszczona z grzechu pierworodnego i staje się dzieckiem Bożym. Jest to sakrament, który inicjuje życie wiary. Chrzest odbywa się poprzez zalanie wodą lub zanurzenie, co symbolizuje śmierć i zmartwychwstanie z Chrystusem oraz nowe życie w Duchu Świętym. Chrzest daje także wejście do życia sakramentalnego, umożliwiając przyjmowanie innych sakramentów.

Sakramentu Chrztu Świętego w naszej parafii udzielamy podczas Mszy świętej o godz. 15:00 w trzecie niedziele miesiąca. Nauki dla rodziców i chrzestnych w soboty poprzedzające o godz. 16:00 w salce domu parafialnego. Chrzest zgłaszamy najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem. Przy zgłoszeniu konieczny jest akt urodzenia dziecka z USC.

Zgodnie z kan. 873 KPK: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1º jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez
tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada
wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2º ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz
lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3º jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz
prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4º jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub
deklarowanej;
5º nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest”.


ŚWIADKIEM chrztu może być wyłącznie osoba ochrzczona należąca do NIEKATOLICKIEJ WSPÓLNOTY KOŚCIELNEJ (np. protestant, prawosławny), a nie katolik niespełniający w/w wymogów.