Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem, który umacnia wiernych w wierze. Ochrzczony, który przyjął bierzmowanie, otrzymuje dar Ducha Świętego. Sakrament ten umacnia więź z Kościołem i daje odwagę w wyznawaniu wiary. Bierzmowanie wprowadza chrześcijanina w dojrzałość wiary, zachęcając go do głoszenia Ewangelii i aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

Sakrament Bierzmowania zasadniczo przyjmują uczniowie klas 8. Przygotowanie rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Aby zostać uwzględnionym w gronie kandydatów do przygotowania do Sakramentu Bierzmowania, należy złożyć podpisaną deklarację zarówno przez kandydata, jak i przez rodziców/opiekunów.

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla klas VIII obejmuje aktywne uczestnictwo w życiu parafialnym poprzez praktykowanie wiary (uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej, w święta nakazane, w nabożeństwach, regularne wyznanie grzechów, uczestnictwo w Mszy Świętej dla młodzieży oraz inne formy), a także udział w spotkaniach formacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania w danym roku są udostępniane na bieżąco przez duszpasterza odpowiedzialnego za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.