Sakrament Kapłaństwa

Święcenia Kapłańskie

Święcenia kapłańskie to jeden z najważniejszych sakramentów w Kościele katolickim, a także w innych tradycjach chrześcijańskich. Sakrament ten udziela wyświęconemu człowiekowi władzy do pełnienia posługi kapłańskiej, czyli do sprawowania sakramentów, głoszenia Słowa Bożego oraz przewodzenia wspólnocie wiernych. W artykule przyjrzymy się znaczeniu, przebiegowi oraz wymaganiom stawianym przed kandydatami do kapłaństwa.

Znaczenie święceń kapłańskich:

Święcenia kapłańskie są sakramentem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy to ustanowił Eucharystię i powiedział do swoich apostołów: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). W ten sposób przekazał im władzę sprawowania sakramentów, a oni z kolei przekazali ją swoim następcom. Kapłaństwo jest więc kontynuacją misji Jezusa Chrystusa, mającą na celu zbawienie dusz i budowanie Królestwa Bożego na ziemi.

Trzy stopnie święceń

W Kościele katolickim wyróżnia się trzy stopnie sakramentu święceń:

  1. Diakonat – pierwszy stopień święceń, który umożliwia pełnienie funkcji diakona. Diakoni mogą głosić kazania, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństw, przewodniczyć pogrzebom oraz pełnić różne funkcje charytatywne.
  2. Prezbiterat – drugi stopień, do którego zalicza się kapłanów (prezbiterów). Kapłani mają prawo sprawowania wszystkich sakramentów, z wyjątkiem święceń.
  3. Episkopat – najwyższy stopień święceń, który obejmuje biskupów. Biskupi mają pełnię sakramentu święceń i są odpowiedzialni za udzielanie sakramentu bierzmowania oraz święceń kapłańskich